Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Statut

§ 1 1. Fundacja na rzecz rozwoju i edukacji „Kultura Plus” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Janusza Korbińskiego, zwanego dalej Fundatorem.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. Bydgoszcz.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.

 3. Ministrem właściwym ze względu na zakres celów Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.§ 4 1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozpowszechniania, propagowania, wspierania, upowszechniania, promowania, dokumentowania i finansowania wszelkiej działalności w zakresie kultury, oświaty i edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska. 

§ 5Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działań osób prawnych i fizycznych w Polsce i za granicą w zakresie celów zbieżnych z działaniami Fundacji.

 2. Organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i w zakresie ochrony środowiska, wliczając wydarzenia realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i serwisów elektronicznych.

 3. Archiwizowanie prac i bibliografii osób zajmujących się działalnością zbieżną z celami Fundacji.

 4. Współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 5. Organizowanie warsztatów, plenerów artystycznych, wycieczek zagranicznych i krajowych w celu poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

 6. Udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, sportowców oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, kultury i oświaty, polskim i zagranicznym organizacjom oraz indywidualnie poszczególnym osobom.

 7. Wspieranie, organizowanie szkoleń z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i oświaty.

 8. Wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, poligraficznej, prasowej i wydawniczej, w tym działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

 9. Wspieranie i organizacja aukcji dzieł sztuki współczesnej i dawnej.

 10. Wspieranie, organizowanie kampanii reklamowych na rzecz upowszechniania kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, oświaty i ochrony środowiska.

 11. Samodzielna organizacja, współorganizacja, uczestnictwo w targach promujących sztukę i kulturę, kulturę fizyczną i sport, ochronę środowiska i oświatę.

 12. Szeroko rozumiane doradztwo związane min. z działalnością fundacji, technikami pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na działalność kulturalną itp.

 13. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących działania zgodne z celami Fundacji np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych.

 14. Wspieranie, projektowanie, wdrażanie i promowanie systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój branży artystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, oświaty i ochrony środowiska.

 15. Wspieranie i realizacja projektów umożliwiających międzynarodową współpracę w zakresie zbieżnym z celami Fundacji lub mającym potencjalny wpływ na zakres działalności Fundacji.

 16. Wspieranie i realizacja projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności regionu w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 17. Wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Fundacji lub innych instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, pomieszczeń pomocniczych ( np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania archiwaliów, dzieł sztuki itp.) oraz wspieranie, finansowanie, współfinansowanie zatrudnienia kadry tamże.

 18. Inne działania realizujące cele statutowe.

 

§ 6

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków finansowych dla realizowania celów Fundacji.

 

§ 7

 

Majątek i dochody Fundacji:

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy.), wyrażony w środkach pieniężnych w kwocie 3.000,00 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z funduszu założycielskiego wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1.500,00 zł

 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

  1. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innych przysposobień majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

  2. Dochodów ze zbiórek, kwest, aukcji i imprez publicznych .

  3. Dochodów z majątku Fundacji.

  4. Działalności gospodarczej.

  5. Innych przysposobień pieniężnych i majątkowych.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 8

 

 1. Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym, kontrolnym i nadzorującym.

 2. Pierwszą Radę Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator.

 3. Następnym Członków Rady Fundacji, w tym Przezwodniczącego Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób wskazanych przez Fundatora.

 4. Rada Fundacji składa się z minimum dwóch członków.

 5. W przypadku równego podziału głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji

 6. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.

 7. W przypadku powołania Fundatora do Rady Fundacji, automatycznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

 8. Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

  1. Prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo z winy umyślnej.

  2. Złożenia rezygnacji na piśmie.

  3. Podjęcia pracy lub pełnieniu innych funkcji, które uniemożliwiają prawidłowej realizacji funkcji Członka Rady Fundacji.

  4. Powołania do Zarządu Fundacji.

  5. Odwołania przez Radę Fundacji.

  6. Śmierci.

 9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji, zawiadamiając o terminie, miejscu i czasie posiedzenia Rady, w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

 10. W posiedzeniach Rady Fundacji bierzez udział także Prezes Zarządu Fudacji lub przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

 11. Zadania Rady Fundacji:

  1. Opiniuje plany działalności i zatwierdza sprawozdania Zarządu Fundacji.

  2. Dokonuje rewizji majątku Fundacji oraz kontroli finansowej.

  3. Podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

 12. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych Prezesa Zarządu Fundacji i Członków Zarządu Fundacji, w tym zatwierdza wysokość wynagrodzenia i wysokość przyznawanych nagród.

 13. Rada Fundacji może stworzyć i przyjąć Regulamin Rady Fundacji, który będzie regulował sposób funkcjonowania Rady Fundacji, w zakresie nieokreślonym w statucie.

 

§ 9

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą minimum dwie osoby.

 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji.

 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. Odwołania przez Radę Fundacji.

  2. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji

  3. Śmierć Członka Zarządu

  4. Utratę przez Członka Zarządu praw obywatelskich

 4. Kadencja powołanego Zarządu Fundacji jest bezterminowa.

 5. Pierwszym Prezesem Fundacji jest Fundator. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji, na wniosek Prezesa Zarządu lub Fundatora.

 6. Zarząd Fundacji:

   1. Kieruje działaniami Fundacji i pełni funkcje reprezentacyjne.

   2. Zarządza majątkiem Fundacji.

   3. Realizuje cele Fundacji.

   4. Ma obowiązek przedstawić Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji minimum raz w roku.

    7. Zarząd Fundacji spotyka się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując pozostałych Członków Zarządu pocztą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej dwa dni przed planowanym terminem zebrania.

9. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Członek Zarządu uprawniony przez Prezesa Zarządu.

 

 

 

 

§ 10

1. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalnośc zwiazana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

63.12.Z Działalność portali internetowych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i huanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzzedaży miejsca na cele reklamowe w mesiach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

82.99.Z Pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalnośći gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca naukę

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działallność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

91.01.B Działalność archiwów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowna

 

§ 11

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

 

§ 12

 

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, aby realizować wspólne cele. Połączenie z inną Fundacją możliwe jest za pisemną zgodą Fundatora.

 

§ 13

 

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana po decyzji Fundatora.

 2. Fundator powołuje i odwołuje likwidatorów Fundacji.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na inny określony przez Fundatora cel, zgodny z celami Fundacji.